นางเกศรา นพมาศ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร

Facebook

                                                                                             

                                                                                          สิทธิหน้าที่ ลูกจ้างและนายจ้าง

 

178758
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
50
55
211
177883
5432
6332
178758

Your IP: 192.168.2.69
2020-10-28 18:00

รวมกระบวนงาน

Post on 09 มิถุนายน 2560
by yasothon
in act2558
ฮิต: 572

01- การจดทะเบียนที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

02- การจดทะเบียนต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

03- การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน)

04- การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร นายจ้าง (สมาคมนายจ้าง)

05- การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง ฯ)

06- การจดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (ข้อบังคับสหภาพแรงงาน ข้อบังคับสหพันธ์แรงงาน ข้อบังคับสภาองค์การลูกจ้าง ฯ)

07- จดการจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ์แรงงาน กรรมการสภาองค์การลูกจ้าง ฯ)

08- การจดทะเบียนควบองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (ควบสหภาพแรงงาน ควบสหภาพแรงงาน ควบสหพันธ์แรงงาน ควบสภาองค์การลูกจ้าง ฯ)

09- การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน)

10- จดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

11- การจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

12- การจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

13- การจดทะเบียนข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ/สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

14- จดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

15- จดทะเบียนกรรมการสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

16- จดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (รัฐวิสาหกิจ)

17- การตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน

18- การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

19- การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

20- การต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

21- การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

22- การต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

23- การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

24- การขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (กรณีนิติบุคคล ผู้ยื่นคำขอเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)

25- การขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (กรณีนิติบุคคล ไม่เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)

26- การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (กรณีนิติบุคคล ผู้ยื่นคำขอเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)

27- การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (กรณีนิติบุคคล ไม่เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)

28- การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

29- การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย)

30- การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย)

31- การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น.

32- ให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีเงินกู้เกิน 5 ล้านบาท)

33- ให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท)

34- การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทำงาน